מבקר המדינה: ארז פודמסקי היה בניגוד עניינים

צילום: איתן טל

צילום: איתן טל

מבקר המדינה מותח ביקורת על התנהלותה של החברה העירונית "חוף בת ים ליזמות ולפיתוח" בדוח על רשויות מקומיות שפרסם אתמול אחר הצהריים (שלישי, 21 בנובמבר). בדיקת מבקר המדינה את החברה העירונית נעשתה בחודשים ספטמבר 2016 עד פברואר 2017.

בין הליקויים שמצא מבקר המדינה: דירקטוריון החברה העירונית לא קבע תכניות עבודה שנתיות לפעילות החברה באף לא אחת מהשנים 2016-2014, וגם לא קבע תקציב לשנת 2016. מבקר המדינה מציין כי הדוח הכספי המבוקר של חברת חוף בת ים לשנת 2014 נערך רק במאי 2016, וכי במועד סיום הביקורת בפברואר 2017 טרם נערכו הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2015 "בניגוד להוראות החוק והנחיות משרד הפנים".

בתשובתה לביקורת, מסרה החברה העירונית למבקר המדינה כי היא תפעל לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם בהתאם להוראות הדין ולתקנון החברה.

מבקר המדינה מצא גם ניגוד עניינים מוסדי בחברה: דירקטוריון החברה אישר בשנת 2011 את מינויו של ארז פודמסקי, שכיהן כדירקטור בחברה, לתפקיד מנכ"ל החברה בעודו מכהן גם בתפקיד מנכ"ל עיריית בת ים. "כהונה בו זמנית בתפקידים אלו מנוגדת להוראות הדין ולעמדת משרד הפנים, מעמידה את הדירקטוריון במצב של חשש ממשי לניגוד עניינים ועלולה לפגוע בתפקודו התקין כמפקח על הנהלת החברה", כתב המבקר בדוח הביקורת.

"משרד מבקר המדינה מעיר לדירקטוריון חברת חוף בת ים, כי אישור מינויו בשנת 2011 של דירקטור בחברה, המשמש גם מנכ"ל העירייה, למנכ"ל החברה אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין, יש בו כדי להעמיד את הדירקטוריון במצב של חשש ממשי לניגוד עניינים, והוא אף עלול לפגוע באופן ממשי בפעולתו", נכתב בדוח. "יש טעם לפגם בשתיקתו של הדירקטוריון משך כל אותן שנים מאז שנת 2011 ועד מועד סיום הביקורת בפברואר 2017, לנוכח המינוי הבעייתי. "משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למנכ"ל עיריית בת ים וחברת חוף בת ים, כי בשאלון שמילא במטרה לאשר את כהונתו כדירקטור התחייב לעדכן בכל מצב שבו מתקיים ניגוד עניינים בין תפקידו כדירקטור לבין עיסוקיו האחרים, אך הוא לא עשה כן".

חברת חוף בת ים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה, כי פודמסקי לא קיבל שכר על תפקידו כמנכ"ל החברה ולא היה עובד החברה. עוד מסרה כי המניע היחיד שעמד בפני הדירקטוריון למינויו היה רצונו לחסוך כספים לקופת החברה. החברה ציינה כי בלי קשר לטיוטת הדוח החליט פודמסקי לסיים את תפקידו כמנכ"ל העירייה, ובהתאם לכך הסתיים תפקידו כמנכ"ל החברה ואף כדירקטור.

פודמסקי השיב למשרד מבקר המדינה ביולי 2017 כי מעמדו בחברה לא היה כשל עובד בחברה, מפני שתפקידו כמנכ"ל החברה נעשה בהתנדבות מלאה בלי שניתנו לו על כך שכר או הטבה, וכי לא הועמדו לרשותו משרד או חדר בחברה. במצב זה לא התעורר ניגוד עניינים, מפני שהדירקטוריון לא נדרש לאשר את תנאי העסקתו.

מבקר המדינה השיב על כך כי גם אם פודמסקי לא קיבל שכר מהחברה, בכל זאת שימש הלכה למעשה בתפקיד מנכ"ל החברה בד בבד עם כהונתו כדירקטור בחברה. "התנהלות זו נוגדת את הוראות התקנות בעניין זה ואת הכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים", קבע מבקר המדינה.

מנכ"ל העירייה לשעבר ארז פודמסקי | צילום דוברות העירייה

מנכ"ל העירייה לשעבר ארז פודמסקי | צילום דוברות העירייה

פורסם על ידי