פרשת השבוע: כי תישא

צילום: שאטרסטוק

צילום: שאטרסטוק

נשיאת הראש היא עלייה לדרגה עליונה יותר בלימוד התורה ובשכל התורה. כל עוד עומד האדם בדרגה הרגילה של לימוד התורה, אין בכך לשלול לגמרי מציאותה של עבודה זרה.

מאת הרב מאיר אבוטבול, מנהל בית משיח חב"ד בת ים 

כי תישא את ראש (שמות ל', י"ב)

פרשת כי תישא רובה ככולה עוסקת בחטא העגל ובאירועים שבאו בעקבותיו – שבירת הלוחות, תפילתו של משה רבנו, נתינת הלוחות השניים וכו'. למעשה מרומז החטא גם בתחילת הפרשה, במילים "ונתנו איש כופר נפשו", וכפי שמבואר במדרש, שנתינת מחצית השקל באה לכפר בעיקר על חטא העגל.

לפיכך נדרש ביאור, איך מתחברים הדברים עם ראשיתה של הפרשה – "כי תישא את ראש בני-ישראל". נשיאת ראש בני-ישראל מבטאת את מעלתם של ישראל ואת העלייה הגבוהה ביותר, ואילו בהמשך מדובר על הירידה הגדולה ביותר, ירידה שאין למטה ממנה.

עניין זה יתבאר לאחר הסברת עניינה של נשיאת הראש. ראש עניינו שכל והבנה, והרמת הראש פירושה עלייה לדרגה גבוהה של שכל והבנה. וזה החידוש שבפרשתנו, ששלילת ענייני עבודה זרה באה לא על-ידי עלייה לדרגה שלמעלה מהראש, אלא על-ידי הרמת הראש (השכל) עצמו.

הדרגה שלמעלה מהראש היא האמונה, ש"היא למעלה מן השכל והדעת". בכוחה מוכנים גם אנשים פשוטים, קלים שבקלים ועמי-הארץ, למסור את נפשם על קידוש ה'. לכן אך טבעי הוא, שכאשר מניחים הצידה את השכל והדעת ומתעלים לדרגת האמונה בה', נשללת אפשרותה של עבודה זרה. אולם החידוש כאן הוא, ששלילת העבודה הזרה היא על-ידי הרמת הראש עצמו.

נשיאת הראש היא עלייה לדרגה עליונה יותר בלימוד התורה ובשכל התורה. כל עוד עומד האדם בדרגה הרגילה של לימוד התורה, אין בכך כדי לשלול לגמרי את מציאותה של עבודה זרה, שכן אם האדם אינו זוכה, יש באפשרותו אפילו להשתמש בדברי התורה עצמם כדי להגיע למסקנות הפוכות בתכלית מאחדות ה'.

אולם על-ידי עלייה לדרגה עליונה יותר בלימוד התורה ובשכל התורה, מגיע האדם לשלילת עבודה זרה לא רק מצד האמונה שבנפשו, אלא גם מצד השכל וההבנה. לכן מתחילה הפרשה ב"כי תישא את ראש בני-ישראל", כדי להקדים רפואה למכה.

דוגמה לשלילת עבודה זרה על-ידי דרגה עליונה יותר בלימוד התורה, אפשר לראות בהבדל בין כל ישראל ובין בית-דין: כל ישראל אסור להם לקרוא בספרי עבודה זרה, ואילו "בית-דין צריכים… לידע דרכי העבודות".4הואיל ודייני בית-דין עומדים בדרגה עליונה יותר בלימוד התורה, לא זו בלבד שאין הם צריכים לחשוש מפני ידיעת דרכי העבודה הזרה, אלא בכוחם לבטלה ולבערה מן העולם.

ויהי רצון שהקב"ה יישא תיכף ומיד את ראש בני-ישראל, ירוממם ויביאם לארצנו הקדושה, בגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח-צדקנו.

מעובד משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

פורסם על ידי