פורסם מכרז להפעלת ביה"ס "תיכון חדש" בבת ים

תיכון דרכא חדש

תיכון דרכא חדש

עירית בת ים פרסמה לאחרונה מכרז להפעלת בית הספר "תיכון חדש" ברחוב אורט 7 בבת ים החל משנת הלימודים תשע"ט. את התיכון מפעילה בשנים האחרונות רשת "דרכא" ותלמידיו משתתפים דרך קבע בתחרויות ארציות ובינלאומיות של ברובוטיקה.

ממסמכי המכרז עולה כי תקופת ההתקשרות עם הזוכה תהא לחמש שנים  לכל היותר, אך העירייה תהא רשאית להאריך או שלא להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות של שנה כל פעם ועד לחמש שנים בסך הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הפרמטרים אותם תשקול העירייה במסגרת ההחלטה על הפעלת תקופת אופציה, אם תחליט כי ברצונה לממש את האופציה, הינם בהתאם לרכיבי איכות המפורטים בחוזרי מנכ״ל משרד הפנים ותוך מתן דגש על שביעות רצונה של העירייה ממתן השירות על ידי המפעיל.

מהמכרז עולה עוד כי עיריית בת ים תוכל להעביר את בית הספר לניהול עצמי בכל שלב, ואם היא תבחר לעשות כן תסתיים תקופת ההתקשרות עם המפעיל ללא טענות מצדו.

עוד צוין במכרז כי כיום נותרו מספר עובדי מנהל המושאלים למפעיל הקיים (דרכא), כאשר המימון המלא להעסקתם חל על המפעיל ומועבר מהמפעיל לעירייה בכל חודש. על פי המכרז, המפעיל החדש יידרש להמשיך את העסקתם כפי שהיה, ככל שהעירייה תמשיך לדרוש זאת, ובכל משך תקופת ההפעלה.

תנאי להשתתפות במכרז: המציע הפעיל בשלוש שנות הלימודים האחרונות לפחות חמישה מוסדות חינוך בחטיבה עליונה, שבכולם יחד התחנכו בממוצע מידי שנת לימודים לפחות 1,500 תלמידים. המועד הסופי להגשת הצעות הוא 10 באפריל.

פורסם על ידי