מי יאכיל את עובדי העירייה?

צילום המחשה: סבסטיאן

צילום המחשה: סבסטיאן

מכרז ראשון לשנת 2017: עיריית בת-ים פרסמה לאחרונה מכרז להפעלת מזנון בבניין העירייה. השבוע נערך בעירייה מפגש מציעים, ובשבוע הבא – 27 בפברואר, בשעה 14:00 בצהריים, יינעל המכרז ולא יתאפשר עוד להגיש הצעות. לפי תנאי המכרז, כל מציע נדרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך 10,000 ש"ח להבטחת קיום התחייבויותיו . את הזוכה במכרז תבחר ועדת המכרזים העירונית.

פורסם על ידי