הנהלת העירייה החליטה לחלק תמיכות לתנועות נוער

הנוער הלאומי בת ים, ארכיון

הנוער הלאומי בת ים, ארכיון

סוף למשבר הצופים? עיריית בת ים פרסמה לאחרונה "הודעת מכרז" לחלוקת תמיכות לתנועות נוער בשנת הכספים 2017. תקציב התמיכות המלא לא פורסם עדיין, כך שלא ברור בשלב זה כמה כסף מקצה העירייה לטובת תנועות הנוער הפועלות בעיר התמיכות תחולקנה בהתאם לקריטריונים והסדרים, כפי שאושרו על ידי מועצת העירייה ובהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות שפרסם משרד הפנים.

בעירייה קבעו ארבעה מדדים לפיהם יחולקו כספי התמיכה: 30% מהתקציב יחולק על פי מספר החניכים, 30% יחולק על פי היקף הפעילות, 20% יחולק על פי מספר המדריכים בתנועה, ו-20% נוספים יחולק כביטוי לגדילת התנועה לעומת שנה קודמת. נוהל העירייה קובע, כי לאחר קביעת סכום התמיכה לכל תנועת נוער בהתאם למדדים שנקבעו, תינתן תמיכה של 50% מהסכום לטובת פעילות שוטפת, 25% מהסכום מיועד לרכישת ציוד מתכלה, ו-25% לסבסוד חניכים מעוטי יכולת מבת ים.

בקשה לתמיכה יכולים להגיש מוסדות ציבור המאוגדים כמלכ"ר ופועלים בבת ים בתחום תנועות נוער. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה לשנת 2017 הוא 7 באוגוסט.

 

פורסם על ידי